We vertalen onze kennis en ervaring naar praktische trainingen, workshops, e-learnings, coaching en advies.

Iets voor jou?

Trainen bij Impact

  /  Nieuws & artikelen   /  Nieuws   /  Troonrede

Troonrede

Troonrede 
Gisteren heeft onze Koning traditiegetrouw de Troonrede uitgesproken en zijn de Miljoenennota en het Belastingplan 2023 gepresenteerd. Er ging veel aandacht uit naar de koopkracht van mensen: Nederland kampt met een historisch hoge inflatie en de energierekening is dit jaar sterk gestegen en zal hoog blijven. Met een extra pakket van € 17 miljard voor 2023 wil het kabinet de negatieve effecten zoveel mogelijk dempen, en zo een groeiende groep kwetsbare huishoudens beschermen. Ook wil het kabinet perspectief bieden aan lagere en middeninkomens, met als uitgangspunt dat werken moet lonen.

Vanuit het coalitieakkoord is er 4 x € 125 miljoen (voor 2023 t/m 2026) extra beschikbaar voor het bevorderen van permanente scholing. Dit wordt toegevoegd aan de STAP-regeling. Per 2023 zal het eerste deel van de aanvullende middelen beschikbaar komen voor mensen die maximaal een mbo-diploma hebben op niveau 4.

Wat betekenen de gepresenteerde plannen voor u als ondernemer?
Een eerste overzicht en analyse door VNO-NCW/MKB-Nederland van alle plannen, inclusief het derde steunpakket en het belastingplan, vindt u hier. Deze bevelen wij u van harte aan.

Wat zeggen de plannen over onderwijs en opleiding?
We hebben het op een rij gezet en het gaat om het volgende:

Een Leven Lang Ontwikkelen
Om de toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren, zet het kabinet in op Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hierover lezen we in de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  1. Subsidieregelingen; SLIM, NL leert door, en de MIP DI en LLO

NL Leert door: in 2023 staat budget voor de afronding van het laatste tijdvak van deze regeling met inzet van scholing en nabetalingen van inzet van sectoraal maatwerk.
SLIM: in 2020 is de Stimuleringsregeling leven lang ontwikkelen voor mkb-bedrijven (SLIM) gestart. Die loopt door in 2023.
MIP DI en LLO: In 2020 is het meerjarige investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen opgezet. Met dit programma is structureel € 10 miljoen beschikbaar. In 2023 lopen de activiteiten hiervan door, met als doel bewustwording te creëren en kennis (door) te ontwikkelen.

  1. Uitbreiding STAP-budget & Aanscherping STAP-regeling

Vanuit het coalitieakkoord is er 4 x € 125 miljoen (voor 2023 t/m 2026) extra beschikbaar voor het bevorderen van permanente scholing. Dit wordt toegevoegd aan de STAP-regeling. Per 2023 zal het eerste deel van de aanvullende middelen beschikbaar komen voor mensen die maximaal een mbo-diploma hebben op niveau 4.
Twee jaar na implementatie vindt er een evaluatie plaats van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieregeling STAP-budget, en na vijf jaar wordt een uitgebreide evaluatie uitgevoerd. In de evaluatie wordt aandacht besteed aan het gebruik van het STAP-budget (verdeeld naar leeftijd, opleidingsniveau en arbeidsmarktpositie) en de invloed ervan op de arbeidsmarktpositie. Ook wordt gekeken naar de verdeling ervan over typen scholingsactiviteiten en of het scholingsaanbod voldoende aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt. Daarnaast worden ook financieringsaspecten geëvalueerd. Voor de jaren 2024 t/m 2026 zal na evaluatie worden bezien of en hoe de middelen voor STAP nog verder kunnen worden gericht op doelgroepen en/of doelen.

In de begroting van het Ministerie van OCW lezen we de volgende beleidsprioriteiten:

  • Aanpak opleiden vakmensen

OCW erkent de uitdaging om goede vakmensen op te leiden, zowel via initieel onderwijs, als via om- en bijscholing van de beroepsbevolking in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

  • Digitaliseringsimpuls onderwijs NL (mbo en ho)

Het doel van het programma digitaliseringsimpuls is om de kansen die digitalisering biedt aan het mbo, hbo en wo beter te benutten. De middelen die gemoeid zijn met dit programma, zijn bedoeld voor de mbo-, hbo- en wo-instellingen. De precieze verdeling van de middelen dient nog uitgewerkt te worden.

  • Actieprogramma LLO

In 2023 is in de OCW-begroting € 2,1 miljoen beschikbaar voor een actieprogramma LLO voor het verbeteren van de randvoorwaarden voor leven lang ontwikkelen. Het Ministerie van OCW zorgt daarbij voor flexibilisering van het mbo.

Bron: NRTO

User registration

You don't have permission to register

Reset Password